Обучение
Дневен режим PDF Print E-mail

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

 

7.30    часа              -    Дежурният учител Х клас посреща учениците.

8.00    часа              -    Започва първият учебен час за учениците от Х клас.

8.30   часа               -    Започва дежурството на дежурния учител на паралелките

с   множество увреждания.

8.50    часа              -    Начало на учебните занятия за учениците от I до VIII клас.

-    Учителите на паралелките с множество увреждания поемат

класовете и приключва дежурството на дежурния учител.

По време на междучасията класните ръководители

на паралелките с множество увреждания отговарят.

за учениците си.

10.20-10.50 часа    -     Голямо междучасие   І   -   VІІI клас.

10.35-11.05 часа    -     Голямо междучасие  Х клас.

През голямото междучасие стаите се почистват и проветряват.

Коридорът се почиства след голямото междучасие.

След приключване на последния учебен час учителят

предава учениците на съответния възпитател.

Учениците обядват след приключване на учебните

занятия в 13.30 ч.

Дневниците се съхраняват в учителската стая.

През обедния отдих стаята на полуинтернатната група се

почиства и проветрява.

 

РАБОТЕН ГРАФИК НА следобедните дейности:

11.30     -    13.30 часа -   отдих и спорт, обяд

13.30     -    15.30   часа -   самоподготовка

15.30     -    17.30  часа -   занимания по интереси

17.30  часа         - Възпитателят изпраща учениците от ПИГ  по домовете.

 

 

Забележка:           -   Забранява се движението по коридора на ученици, пречещи

на учебните занятия.

Предаването на материалната база се описва в книга

на дежурния учител. При повреди, нанесени от неизвестен

нарушител отговорност носят дежурните учители и

възпитатели.

За неизпълнение на установения дневен режим отговорност

носят дежурните учители и възпитателя.

Забранява се влизането на външни лица в двора на училището.

 

 
Правилник за дейността на училището PDF Print E-mail

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГЛАВА   ПЪРВА

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.С този правилник се определят вътрешната структура, функциите и    управлението на ПУ “Н.Палаузов”-гр.Габрово, правата и задълженията на     училищното ръководство, учители, ученици и служители, както и организацията на учебната работа и извънкласна дейност.

Чл.2.Училището осигурява обучението на ученици със специални образователни потребности.

Чл.3.Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.4.В училището се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна и рехабилитационна дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения, както и към стимулиране развитието на учениците.

Чл.5.Училището е общинско, финансира се от държавния бюджет чрез община Габрово.

Чл.6.Училището работи по утвърден от МОН учебен план, съобразен с   изискванията на учебните планове и съгласно указанията на МОН за организиране на дейността през съответната година.

Чл.7.В училището се осигурява професионално образование за придобиване на първа степен за професионална квалификация.

ГЛАВА  ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл.8/1/Училището осигурява обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

/2/Организацията на УВП за учениците от І-Х клас е целодневна. Обучението се извършва по  вариант часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка след обяд.

/3/ За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед:

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

2. неучебни дни;

3. края на втория учебен срок.

/4/В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

/5/Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

В случаите по ал. 4 и ал. 5  след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

/6/ Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

1. двадесет и два учебни часа - в I и II клас;

2. двадесет и пет учебни часа - в III и IV клас;

3. тридесет учебни часа - в V, VI, VII и VIII клас;

4.  тридесет и два учебни часа - в IX, X клас;

Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

5. Броят на задължителните учебни часове  за една седмица при класовете

на индивидуална програма  - двадесет и един учебни часа.

Чл.9.Продължителността на учебните часове е :

- І  -   ІV   клас       -   35 минути

-V  -  VІІІ клас      -   40 минути

- ІХ -   Х   клас      -   45 минути

Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко  от 10 и не повече от 30 минути.

Чл.10./1/Обучението на учениците в ПУ се провежда по училищен учебен план приет от Педагогическия съвет и   одобрен от началника на регионалния инспекторат по образованието.

/2/В съответствие с учебните планове и програми преподавателите разработват годишно разпределение по теми по съответния учебен предмет и го представят на директора за утвърждаване в определено от него време.

/3/   Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

/4/Учебните програми за задължително-избираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободно-избираема подготовка - от директора на училището.

/5/Преподавателите и класните ръководители чрез подходящи форми запознават родителите и учениците с учебните планове, програми и седмичното разписание.

/6/Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала

/7/Седмичното разписание на учебните занятия се изготвя от временна комисия до 15.09. и се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

Чл.11.Със заповед на директора от 01.09. за една учебна година се създават Екипи за всеки клас, които извършват оценка на образователните потребности, проследяват динамиката в развитието на учениците и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение и развитие.

Чл.12.За учениците с множество увреждания с умерена и тежка умствена изостаналост се изготвят индивидуални образователни програми от екипите на класовете с участието на родителите и други специалисти при необходимост.

Чл.13. Екипите работят целогодишно по график, приет на педагогически  съвет и утвърден от директора. Функциите на екипите  са регламентирани в Наредба 1 от 23.01.2009г. на МОН.

Чл.14.Учениците завършили съответния клас на ПУ получават удостоверение за завършен  клас, с което могат да продължат в по-горен  клас на помощно училище.

Чл.15.На завършилите  VІІІ клас на ПУ се издава удостоверение за завършен  VІІІ клас, в което вписват и резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

Чл.16.На завършилите паралелките за професионално обучение след  VІІІ клас на ПУ се издава свидетелство за професионална квалификация.

Чл.17./1/ Завършено професионално обучение се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

/2/  Свидетелство за професионална квалификация се  издава на ученици, които са завършили професионална подготовка и са положили успешно изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Чл.18./1/Учениците от І-ІV клас могат да се преместят в други училища при условия и ред, определени от приемащото училище по време на цялата учебна година.

/2/Учениците от V-VІІІ клас могат да се преместят в друго училище при ред и условия, определени от приемащото училище, преди приключване на всеки срок, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на ІІ –я учебен срок.

/3/След издаване на удостоверение за преместване,  директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на подлежащи на задължително обучение ученици.

/4/Директорът на приемащото училище в 7-дневен срок  от записване на ученика уведомява писмено общината по местоживеене и директора където се е обучавал.

/5/При преместване на учениците от помощни училища в   други държавни или общински училища те продължават образованието си по индивидуална образователна програма, която включва конкретни задачи в рамките на учебните програми по един или повече учебни предмети от учебния план.

Чл.19.Учениците от ПУ не повтарят класа.

/1/ За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

Чл.20./1/Училището издава дубликати по образец съгласно държавното образователно изискване за документите в системата на народната просвета.

Чл.21./1/Знанията на учениците се оценяват чрез текущи изпитвания и изпити, с цел установяване постиженията им и определяне на текущите, срочни и годишни оценки по ЗП.

/2/Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.

2.1.При устните изпитвания учителя мотивира пред ученика оценката.

2.2.При писменото изпитване учителя коригира, оценява и рецензира писмената работа. Връща ги на учениците за подпис от ученика и родителя.

/3/Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпити се поставя оценка с качествен и количествен показател, за учениците от първи клас и учениците, които се обучават по индивидуална програма само с количествен показател.

/4/Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се осъществяват системно през първия и втори учебен срок.

Чл.22./1/Класните работи се организират по български език и литература в два слети часа, а по математика в един.

/2/Класните работи се насрочват не по-късно от 15 дни преди края на учебния срок.

Чл.23./1/Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация както следва:

1.текущи оценки от устни изпитвания-в деня на изпитването;

2.Текущи оценки от писмени  изпитвания-до 5 дни след провеждането им.

Чл.24./1/Срочните оценки се оформят не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

/2/Срочно за учениците от І – VIII клас /паралелки с множество увреждания/ се изготвя анализ за проследяване на динамиката на развитие.

Чл.25.Годишните оценки на учениците се вписват в главната книга и личните картони от длъжностно лице, определено със заповед на директора въз основа на данните на учениците, съдържащи се в дневниците на класовете за текущата учебна година.

Чл.26.Директорът утвърждава график за провеждане на контролни и класни работи в началото на всеки учебен срок по предложение на учителите.

Чл.27.В края на учебната година съответната документация в пълна изправност и по график, определен от директора на училището се предава за проверка и съхранение в училищния архив.

 

ГЛАВА  ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

РАЗДЕЛ    І

УЧИТЕЛИ   И   ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.28.Учителят организира и провежда образователно възпитателния процес по учебни предмети, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

/1/Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателните дейности с учениците извън задължителните учебни часове.

/2/Учителите и възпитателите свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

/3/Придържат се към условията на трудовия договор.

/4/Стремят се да поддържат професионалното си равнище.

/5/Имат право да получават информация  по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения от директора и от МОН за възможностите за повишаване на квалификацията си.

/6/Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището

/7/ Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

/8/да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

/9/Имат право да членуват в професионални организации.

Чл.29.Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл.30.Учителят е длъжен:

1.да влиза в час след биене на втория звънеца, да уплътнява  максимално времето в учебния час и да освобождава учениците веднага след биене на звънеца за излизане;

2. да присъства на всички заседания на ПС, приемни дни, родителски среща;

3. ако отсъства по болест или други уважителни причини да уведомява ръководството не по-късно от 24 часа след възникване на причина;

4.да изпълнява задълженията си определени  в  КТ, нормативни актове и длъжностната характеристика;

5. да изпълнява решенията на ПС;

6.да изпълнява нормите на задължителна преподавателска работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7. да повишава професионалната си квалификация;

8. да опазва и обогатява материалната  база;

9. да опазва живота и здравето на учениците и децата по време на общообразователния процес;

10.учителят е длъжен да уведоми Дирекция “Социално подпомагане”, Държавна агенция за закрила на детето и МВР, когато детето се нуждае от закрила;

11. при организиране и провеждане на прояви за ученици  на обществени места да спазва условията и реда на Наредба за специална закрила на децата на обществени места/Пост.№ 165 от 23.07.2003г./;

12. да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

13. учителят е длъжен да изпълнява задълженията си, свързани с механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Чл.31.Учителят няма право :

1. да изменя учебните планове;

2. да налага физически наказания и такива, уронващи достойнството на ученика;

3. да ползва за лични нужди ученическия труд;

4. да участва в дейности, застрашаващи безопасността, здравето и морала, правата и свободата на личността.

Чл.32.Условията и реда за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” се определя, съгласно държавните образователни изисквания за учителска правоспособност и квалификация.

Чл.33.Възникването, изменението и прекратяването на трудовоправните отношения с учителите се извършва по ред, определен от   КТ.

Чл.34.В училище се създават условия  на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение.

 

УЧИТЕЛИ  - КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

Чл.35.Класните ръководители са длъжни да:

1. уведомят родителите за нарушенията на установения   ред от страна на учениците;

2.изяснява причините за отсъствия на учениците;

3.осъществява контрол за изпълнение на ЗНП, ППЗНП, както и на  Правилника за  дейността на училището;

4.своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. налага наказания от неговата компетентност, включени в правилника;

6. води стриктно задължителната документация;

7.освобождава ученици от учебни занятия до 3 дни по   семейни причини, ако има такива;

8.да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП;

9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

10. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

11. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти.

12. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

13. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

14.Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

15.В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

16. При завършване на VІІІ клас и на професионално  образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за  образование, съответно от дипломата за професионално образование. Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

17. В началото на учебната година класният ръководител информира родителите за осигуряване на тетрадки и учебни пособия, отговарящи на възрастовите особености на учениците, които възпитават  в естетика и не съдържат агресивни послания.

18. Класният ръководител е длъжен да изпълнява задълженията си, свързани с механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

.Чл.36.За неизпълнение на поставените задачи  от директора, ПС и несъобразяване с Правилника за дейността на училището на учителя се налага наказание:

1/  за ненанесен  учебен материал и лекторски часове       във времето, определено от ръководителя  - същите не се изплащат.

2/ за неправилно водене на паралелковия дневник, поправка на срочни и годишни оценки; за допуснати грешки в главната книга и личните картони на учениците; за неспазване сроковете на изпълнение на поставените задачи; за допуснати грешки по време на дежурство - съгласно Кодекса на труда.

Чл.37. В училището работят психолог и логопед, които изпълняват задълженията си съгласно длъжностната характеристика и другите нормативни документи.

РАЗДЕЛ    ІІ

У  Ч  Е  Н  И  Ц  И

Чл.38.Учениците в помощно училище имат права, задължения и отговорности, определени в ЗНП, ППЗНП и този правилник.

Чл.39.Учениците  участват като партнъори в училищното   обучение и имат активна роля за постигане целите на образователно -възпитателния процес.

Чл.40.Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Чл.41.Учениците имат право да :

1. да избира училището, съгласувано с родителите както и предмети и дейности предвидени в учебния план като избираеми;

2. участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

3. получава от учителите информация по въпроси, свързани с неговото обучение и корекционно-възпитателната работа;

4. получава от учителя и други длъжностни лица информация и консултации по професионалната му ориентация;

5. получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

6. получава индивидуална помощ от учителите;

7. бъде защитен от училището и РИ при накърняване               на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

8. дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение организацията и провеждането цялостната  дейност на училището;

9. ползва училищната МТБ безплатно;

10. бъде поощряван с морални и материални награди;

11. бъде освобождаван от учебен предмет ФВС при заболяване противопоказно за упражняване на физическо възпитание и спорт.

Чл.42.Ученикът няма право да:

1. отсъства от учебни занятия без причини;

2. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол;

3. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите;

4. участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;

5. създава пречки на учителите при изпълнение на служебните им задължения;

6. да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага психическо и физическо насилие върху тях;

7. да унижава личното достойнство на съучениците си и да упражнява физическо и психическо насилие над тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия;

8. да носи хладни и огнестрелни оръжия и застрашава живота и здравето на другите ученици;

9. да ползва мобилни телефони по време на учебни часове.

10. да прави снимки и видеоклипове, които унижават личното достойнство на съучениците

Чл.43.Ученикът е длъжен да:

1. изпълнява задълженията определени с този правилник и с ППЗНП;

2.съхранява авторитета  на училището и развива училищните традиции;

3. да опазва материално-техническата база;

4. изпълнява заповедите на директора, указанията на класните ръководители и учителите;

5.всеки ученик носи материална отговорност за    причинени от него материални щети;

6.Родителите възстановяват нанесените от него щети в същия размер.В случай на отказ,се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство.

7. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

Чл.44./1/Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка или уведомително писмо от родителите.

/2/Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

/3/Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

/4/Отсъствието на ученик без уважителна причина от учебен час е неизвинено отсъствие.

За допуснатите отсъствия по чл. 44 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

Броят на отсъствията на ученика по чл. 44 се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл.45./1/ За всеки обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът по предложение на ПС определя със                                                                                                                            заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията завършване на учебен срок и или учебна година.

/2/Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формирането на срочна оценка и ученици обучавани в индивидуална форма на обучение полагат изпит по съответния предмет.

/3/Отсъствията, които не позволяват формиране на срочна или годишна оценка са отсъствията, които представляват 30% от общия брой на реално проведените часове по съответния предмет за учебен срок или учебна година.

Чл.46. За допуснати отсъствия по чл. 43 и 44 класния ръководител своевременно и писмено уведомява родителите на ученика.

Чл.47./1/Установяването и регистрирането на неизпълнение на задълженията на учениците, във връзка с реализирането на дисциплинарна отговорност става чрез отбелязване в дневника на класа, доклад на класния ръководител, доклад на отделен преподавател или психолог, сигнали от ученици и служители в училището, адресирани до ръководството на училището или комисията по превенция на противообществените прояви.

Чл.48./1/За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и със ЗНП и ППЗНП,ученикът се наказва със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

/2/ Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.

/3/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на Правилника за приложение на закона за народната просвета, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

/4/При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в Правилника за приложение на закона за народната просвета, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

/5/ Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

/6/Наказанията и мерките са срочни.

/7/ Срокът на наказанието по чл. 48, ал. 1, т. 1  и 4  е до края на учебната година, а по чл. 48, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

/8/ Когато наказанията по чл. 48, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

/9/ Срокът на мярката по чл. 48, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.

/10/ Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

1. Наказанията по чл. 48, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

2.Наказанията по чл. 48, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

3. Мярката по чл. 48, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

4. Срокът на мярката по чл. 48, ал.1,т. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

/11/Наказанията по чл.48,ал.1,т.1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител,а наказанията по т.3,т.4,т.5  със заповед на директора по предложение на ПС.

/12/Преди налагане на наказанията по ал.1 класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика и  дирекция  “Социално подпомагане”  по местоживеене за извършеното нарушение.

/13/ Наказанията по ал.1, т. 2 се налагат съобразно здравословното  състояние на учениците по предложение на преподавателите и със заповед на директора /почистване на класната стая, работните маси, училищния двор или игротеката/

/14/Преди налагане на наказанието по ал.3 ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене с цел защита на неговите права и интереси.

/15/Преди налагане на наказанието по ал.1,т.1,2,3 и т.4 директора е длъжен да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата,свързани с нарушението.

/16/Наказанието по ал.1,т.4 се прилага като крайна мярка.

/17/В заповедта на директора, издадена по реда на ал.12 се посочва вида на наказанието,причините и срока на налагане.

/18/Наказанията по ал.1 се заличават с изтичане на съответната учебна година.Наказанието по ал.1,т.1, 2 и 3 може да се заличи и предсрочно по реда на ал.12.

/19/Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка, в личния картон и в дневника на класа.

/20/Ученикът наказан по ал.1т.4 продължава обучението си в друго училище при условия и ред,определени със заповед на началника на РИО.

/21/ По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 48, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

/22/Заповедите на директора за налагане на наказанията по ал.1 могат да се обжалват  пред министъра на образованието младежта и науката.

Чл.49/1/.Ученикът, наказан по чл.48,ал.1,т.3 може да получава наказание и за допуснати неизвинени отсъствия.

/2/При налагане на мярката по чл. 48, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

/3/Наказанията по чл.48,ал.1,т.4 може да се наложи на ученик за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната, година, с изключение на ученик от последния гимназиален клас.

Чл.50./1/Наказание “Забележка” се прилага при:

1.отсъствие от учебни занятия без уважителна причина –до 10.

2.Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения;

3.Умишлено увреждане на училищното имущество;

4.Употреба на алкохол и цигари в района на училището;

/2/ Наказание „ Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” се налага при:

1. Системност на нарушенията по ал.1,т.1 – 4;

2.Създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;

3.Неизпълнение на законни разпореждания на длъжностни лица в училището във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

/3/Наказание “Предупреждение за преместване в друго училище” се прилага при:

1.Системност на нарушенията по ал.1 и ал.2;

2.При направени 15 неизвинени отсъствия;

3.Поведение, с което се накърнява авторитета на  преподавателя;

4.Предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на преподавателя и други лица в училището;

5.Влизане в часове в нетрезво състояние.

/4/Наказание “Преместване в друга училище до края на учебната година се прилага при:

1.Изчерпване на мерките за въздействие по предходните алинеи;

2.Системно нарушаване по ал. 3, т.3-5;

3.За допускане над 15 неизвинени отсъствия за ученици до 16 години.

/5/Наказанието “Преместване от дневна форма на обучение в самостоятелна форма на обучение” се прилага за ученици навършили 16 години като крайна мярка при тежки нарушения.

Чл.51. Родители

/1/ Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

/2/ Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

/3/ Родителите имат следните задължения:

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището,  при записване на  ученика;

3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. Да се явяват в  училището , когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЪТРЕШЕН   РЕД

Чл.52./1/Организацията на учебно-възпитателния процес в училище е целодневна.

/2/ Началото на учебните занятия е 8.00 часа  за учениците от IХ и X клас. За учениците от I до VIІ  клас учебните занятия започват в 8.50 часа.

/3/Учебните занятия започват и завършват по график утвърден от директора.

/4/Всеки учебен час започва и завършва по звънец.

/5/Звънецът се бие от прислужник по утвърдено разписание.

/6/Учениците заемат местата си в класните стаи до биенето на първия звънец.

Чл.53./1/Учителите се явяват в училище не по-късно от 15 минути преди започване на учебния час.

/2/Учителят започва учебния час след биене на втория звънец и следи за реда в междучасието.

Чл.54./1/ В училището е въведено дежурство по указание и график, разработен от работна група и утвърден от директора.

/2/     Дежурният учител посреща учениците 30 минути преди започване на учебните занятия.

/3/Възпитателят осигурява нормални условия за хранене.

/4/ Информира класните ръководители за  нарушения на учениците.

/5/ В специална тетрадка се отразяват нарушенията на правилника за вътрешен ред и повреди на МТБ по време на дежурството.

Чл.55./1/ Медицинската сестра информира класните ръководители за здравословното състояние на учениците.

/2/    Извършва ежеседмичен преглед за паразити и оказва съдействие при профилактични прегледи и имунизации при личните лекари.

/3/ Проверява хигиената в училище.

Чл.56./1/ Всички категории обслужващ персонал да спазват задълженията, определени в длъжностната им характеристика.

/2/Лицата съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за дискриминацията.

/3/ Коридорите се почистват преди първия и след последния час, както и след голямото междучасие.

/4/Учениците, учителите и служителите се инструктират  за осигуряване на  БУТ и удостоверяват направения инструктаж с подписа си в специална тетрадка.

/5/Учениците се инструктират през първата седмица на първия и втория срок и преди всяка ваканция от класния ръководител.

/6/ Щатният персонал се инструктира един път в годината от длъжностни лица  назначени със заповед на директора.

Чл.57./1/Заверяване на документацията и осъществяване на контрол по нейното водене се извършва от директора или от упълномощено от него лице.

/2/При допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован, грешката се зачерква с една линия, след което се нанася поправката. Поправката се заверява от директора и подпечатва с печата на училището. Непрошнурованите се унищожават и се изготвя нов документи.

/3/Учениците, щатния персонал и виновните лица възстановяват или обезщетяват по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 10 дневен срок.

 

ГЛАВА     ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл.58.Училището се управлява от  директора.

Чл.59.Директорът организира, ръководи и носи отговорност за осъществяване на държавната политика в образованието, учебно-възпитателната  дейност и цялостната административно-стопанска работа в училището както следва :                                                                           1.представлява училището пред държавни, частни и обществени институции;

2.осигурява безопасни условия за възпитание,обучение и  труд;

3.съставя  бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетни средства;

4.сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с представените му правомощия;

5.сключва и прекратява трудови договори с учители,възпитатели и работници по реда на КТ;

6.обявява свободните места в бюрото по труда и в РИ в три дневен срок от овакантяването им;

7.награждава и наказва ученици,учители и служители в съответствие с КТ,ЗНП и с този правилник;

8.организира приемането на деца  и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

9.подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, завършен клас, за степен на образование,за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

10.съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

11.контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

12.осигурява условия за здравно-профилактична дейност;

13.изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати;

14.директорът  е председател на ПС. Осигурява изпълнение на решенията му;

15. утвърждава приетите  от ПС  документи: правилник за вътрешен ред; режим  за работното и учебно време; седмичните разписания;разпределение на учебните предмети; график за класните работи;

16. направлява методическата и квалификационна работа;

17. предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището;

18. Предприема действия по сигнали за корупция;

19.при отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 дни /календарни / той определя със заповед свой заместник от педагогическия състав.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ   СЪВЕТ

Чл.60.Съставът на ПС включва всички учители, възпитатели, логопед, психолог. Съвещателен глас имат  медицинското лице и председателя на училищното настоятелство.

Чл.61.Като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси педагогическият съвет:

1.приема стратегия за развитие на училището, която актуализира всяка година;

2.приема правилник за дейността на училището;

3.приема училищния учебен план;

4.избира формите на обучение;

5.обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6.определя начина на прием в училище, като спазва изискванията на нормативните документи;

7.приема учебните планове за индивидуална форма на обучение;

8.прави предложение на директора за награждаване и за налагане на наказание на ученици;

9.определя дейностите извън държавните образователни изисквания;

10.обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека;

11.утвърждава униформено облекло, символи и ритуали по предложение на училищното настоятелство;

Чл.62. ПС се свиква веднъж на два месеца най-малко;

1.решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от числения му състав;

2.решенията могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство  /2/3 от гласовете/  или от началника на регионалния инспекторат по образованието;

3. за всяко заседание се води протокол;

4.работата на ПС се планира в годишен план, изготвен от директора и се приема в срок до 30.09.;

5.дневният ред се съобщава най-малко три дни преди заседанието;

6.всеки член има право да направи промяна /изменение и допълнение на дневния ред след направено предложение;

7.решенията се приемат с обикновено мнозинство, а се отменят с квалифицирано -2/3 от присъстващите;

8. протоколите се съхраняват в специална протоколна тетрадка.

Чл.63./1/Към педагогическия съвет се изграждат комисии за подпомагане на учебно-възпитателната, творческата и превантивна дейност.

/2/В комисиите участват членове на училищния екип, които имат добри познания в дадена област.

/3/Работата на комисията протича:

1.под ръководството на председателя;

2.всяко заседание се протоколира;

3.комисията изготвя свои правила;

4.заседанията са открити;

5.комисията може да възлага на всеки член от учителския екип задачи;

6.комисията уведомява директора с готовия вариант преди изпълнението на дадена задача;

7.комисията работи в екип и когато изразява мнение то  е на комисията.

Чл.64.В ПУ има постоянно действащи комисии: група по условия на труд с права и задължения в съответствие на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; комисия по безопасност на движението; комисия за пожарна и аварийна безопасност; комисия за даренията; комисия за вътрешно-училищна квалификационна дейност; комисия за превенция на противообществените прояви; комисия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите

малцинства; комисия по организиране на празници и ритуали; комисия по планиране  и актуализиране на училищните правилници.

Чл. 65. В училището се създава координационен съвет за справяне с насилието, с ясни функции и делегирани отговорности.

 

ГЛАВА    ШЕСТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.65. Задължителната училищна документация и срокът за съхранението са:

1.книга за подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна възраст  -   5 години след приключване;

2.сведение за организиране дейността в училище /Образец 1 /   5 години;

3.дневник за всяка паралелка   -   5 години;

4.материална книга за взетите часове – до следваща финансова ревизия;

5.главна книга на учениците  от І – VІІІ клас и личните, картони на учениците от ІХ и Х клас – постоянен;

6.протоколи от изпити   -   10 години;

7.книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение – постоянен;

8.регистрационна книга за издадени документи за завършена степен на образование и за придобита проф.квалификация –постоянен;

9.входящ и изходящ дневник -  5 години;

10.книга за регистриране на заповедите на директора и приложението им - 5 години;

11.книга  за контролната дейност в училище   - 5 години;

12.книга с протоколите от заседанията на ПС – постоянен;

13.материалната книга за инвентара и отчетни счетоводни

форми   -  30  години;

14.книга за санитарното състояние   - 5 години;

15.книга за регистриране на даренията  -постоянен;

16.летописна книга   - постоянен.

Чл.66.Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на задължителната документация в училище се определя с държавно образователното изискване за документите в системата на народната просвета.

 

ГЛАВА    СЕДМА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.67.Този правилник се издава на основание ЗНП, ППЗНП и чл.181 от КТ и влиза в сила от датата на приемането му.

Чл.68.Разпоредбите са задължителни за всички ученици, учители, служители.

Чл.69.Корекции в правилника могат да бъдат направени по предложение на учениците и служителите с решение на ПС или при промяна на нормативните актове приети от НС, МС, МОН.

Чл.70.Всички въпроси по дейността на училището, незастъпени   в този правилник се уреждат с КТ, ЗНП, ППЗНП.

Чл.71.Завеждащ административно-техническа служба запознава щатния персонал с Правилника в тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването на персонал.

Приложения:

Приложение  1 - дневен режим

Приложение 2 - режим на работното време на учители, възпитатели.

Приложение   3 -  режим на работното време на непедагогическия персонал в  училище.

Правилникът е приет на заседание на ПС - протокол № 1 /09.09.2014г.

 

 

 
График контролни и класни PDF Print E-mail

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

ПЪРВИ СРОК - УЧЕБНА 2015/2016г.

 

 

КЛАС

ПРЕДМЕТ

контр.

работи

контр.

работи

контр.

работи

контр.

работи

контр.

работи

класна

работа

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

 

13.11.2015

15.12.2015

 

19.01.2016

VI A

М. Димитрова

 

 

 

13.11.2015

15.12.2015

 

19.01.2016

VII-VIII

М. Чукова

28.09.2015

 

 

03.12.2015

 

12.01.2016

X

М. Димитрова

 

15.10.2015

 

01.12.2016

 

14.01.2016

 

Математика

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

 

05.11.2015

09.12.2015

 

07.01.2016

VI А

М. Димитрова

 

 

 

05.11.2015

09.12.2015

 

07.01.2016

VII-VIII

М.Чукова

23.09.2015

 

 

 

 

20.01.2016

X

Н. Ганчев

 

07.10.2015

 

09.12.2015

 

 

 

Човекът и обществото

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

19.10.2015

 

21.12.2015

 

 

VI A

М. Димитрова

 

19.10.2015

 

23.12.2015

 

 

VII-VIII

М. Чукова

 

19.10.2015

 

 

 

 

 

Гражданско образование

 

 

 

 

 

 

X

А.Александрова - Иванова

 

19.10.2015

02.11.2015

 

 

 

 

Човекът и природата

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

15.10.2015

 

17.12.2015

 

 

VI A

М. Димитрова

 

15.10.2015

 

17.12.2015

 

 

VII-VIII

М. Чукова

 

 

19.11.2015

 

 

 

 

Домашен бит и

техника

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

 

18.11.2015

 

13.01.2016

 

VI A

М. Димитрова

 

 

18.11.2015

 

13.01.2016

 

VII-VIII

М. Чукова

 

 

26.11.2015

 

 

 

 

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

16.10.2015

 

02.12.2015

 

 

VI A

М. Димитрова

 

16.10.2015

16.11.2015

02.12.2015

 

 

VII-VIII

М. Чукова

 

30.10.2015

 

 

 

 

 

Музика

 

 

 

 

 

 

V-VI

Д. Стоянова

 

26.10.2015

 

15.12.2015

 

 

VI A

М. Димитрова

 

26.10.2015

 

15.12.2015

 

 

VII-VIII

М. Чукова

 

 

23.11.2015

 

 

 

 

 
Education Print E-mail

The school offers:

- Own specializing transportation
- Equipped classrooms for children with multiple disabilities and autism
- Rehabilitation and fitness hall
- Computer room
- Logopedists consult's room
- The social-domestic skills cabinet
- Library
- Playing room
- Carpentry workshop
- Sewing workshop
- Kitchen and dining
- Bedrooms

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2